Neymar上没有PSG的“梦想人”

Neymar上的Mbappe“ Falls”在PSG上没有“梦想中的Rén”吗?
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站De许可Zhèng:1749/GP-TTTT
河Nèi信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12Hào公Yù,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内